Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1: Definities
Leverancier: Progressnl, Nan Timmermans Onderwijskundig Ontwerp en Advisering, Rian Kasbergen (hierna te noemen ‘leverancier’)
Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie de leverancier een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.
Producten: Alle door de leverancier geleverde producten, zoals boeken en elektronische uitgaven en alle andere educatieve materialen, uitgegeven onder de naam ‘Werken aan’.
Licentie:

 
Een door de leverancier aan een afnemer onder bepaalde voorwaarden verleend gebruiksrecht ten aanzien van een product.
Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die leverancier aangaat met afnemer, tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen

Artikel 3: Prijzen en offertes
3.1 Alle prijzen die vermeld staan in brochures van de leverancier en op de website van de leverancier zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
3.2 Alle prijzen in brochures van de leverancier en op de website van de leverancier zijn exclusief b.t.w., verzend- en administratiekosten.

Artikel 4: Levering
4.1 De, door de leverancier, afgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is voor de leverancier niet bindend. Een overschrijding van de levertijd is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of voor een schadevergoeding voor de afnemer, tenzij met een afnemer hier aparte afspraken over gemaakt zijn.
4.2 De geleverde producten moeten direct door de afnemer gecontroleerd kunnen worden. Afwijkingen moeten binnen vijf werkdagen aan de leverancier worden gemeld. Dit geeft de afnemer niet het recht de betalingstermijn op te schorten, tenzij dit schriftelijk met de leverancier is afgesproken.
4.3 De leverancier is niet verplicht een retourzending van de afnemer te accepteren, tenzij de leverancier hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
 
Artikel 5. Facturering en betaling
5.1  De leverancier factureert de eerste termijn van het totaalbedrag bij het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt, na betaling van de eerste termijn door de afnemer, in productie genomen. De leverancier factureert de tweede termijn van het totaalbedrag bij aflevering van de bestelling.  Betaling van de factuur moet binnen drie weken na factuurdatum plaats hebben op de bankrekening van de leverancier, zoals genoemd op de factuur.
5.2 De afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen acht werkdagen aan de leverancier te melden.
5.3 De betalingstermijn, als genoemd in art. 5.1, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is de afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De leverancier is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is de leverancier gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen.

 Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Als op leverancier (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van drie jaar.
6.2 De leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking, zoals in dit artikel genoemd, als de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier.
6.3 In geval van aansprakelijkheid moet de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Leverancier is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
7.2 Duurt de overmachtsituatie langer dan drie maanden, dan hebben zowel leverancier als afnemer het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Beëindiging en ontbinding
8.1 De leverancier kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als afnemer zich niet, niet tijdig of niet volledig aan één of meerdere verplichtingen tegenover de leverancier houdt.
8.2 Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de wederpartij het faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel faillissement of surseance van betaling voor haar wordt aangevraagd.
Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Als enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en gesloten overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst volledig van kracht blijven. De partijen zullen in overleg treden om het nietige dan wel vernietigde artikel te vervangen.
9.2 Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
 
9.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 
Artikel 10. Gebruik maken van de producten
10.1 Als het product bestaat uit een digitale licentie, verleent de leverancier aan de afnemer voor de duur van de overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de digitale producten. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
Daarbuiten is het de afnemer niet toegestaan de (digitale) producten, of daarin begrepen content of programmatuur op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te veranderen of te integreren met content, programmatuur of gegevens van de afnemer of derden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier is toegestaan.
10.2 Het gebruiksrecht van de (digitale)  producten omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
• Het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het digitale lesmateriaal en het leerlingvolgsysteem.
• Het opslaan en printen van digitale resultaten en resultaten uit de digitale licentie of het leerlingvolgsysteem.
• Het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) van content in documenten, voor normaal gebruik binnen de setting van de afnemer.
10.3 Het gebruik van een digitale licentie is contractueel afgesloten voor een bepaalde periode.  Na verloop van deze periode is het niet toegestaan de (digitale) producten nog langer te kopiëren en / of te gebruiken gebruiken.
10.4 Het gebruikersrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van tijdige en volledige vergoeding door afnemer van de voor de producten geldende vergoeding.
10.5 Het is de afnemer niet toegestaan de producten  of een gedeelte ervan daarvan af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij de leverancier daarvoor schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
  De producten van de leverancier en alle inhoud worden beschermd door wetten van intellectuele eigendom en door internationale verdragsbepalingen. Op de producten rust auteursrecht. Leverancier is als uitgever van dit product bevoegd om het gebruiksrecht te verlenen. Het eigendomsrecht (inclusief alle onderdelen) en het intellectuele eigendomsrecht berusten bij de leverancier en zijn zodanig beschermd door het wettelijke auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het databankenrecht.

Artikel 12. Persoonsgegevens
 
12.1 De afnemer stemt ermee dat (persoons)gegevens die hij aan de leverancier heeft verstrekt, door de leverancier worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. De afnemer heeft het recht bezwaar te maken ten het verder ontvangen van deze informatie.
12.2 De leverancier kan, indien levering van producten of diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan de afnemer richtlijnen opleggen in het verband met de bescherming van die persoonsgegevens. De afnemer moet deze richtlijnen altijd stipt naleven. De afnemer is verplicht betrokkenen over wie hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de leverancier persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, daarvan in kennis te stellen.
12.3 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden tegen de leverancier welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door afnemer van het bepaalde in dit artikel.
 
Artikel 13 Levering en retourneren van materialen
13.1 Indien de bestelde artikelen beschadigd of in afwijkende aantallen geleverd worden, dient de afnemer dit schriftelijk (uiterlijk binnen 8 acht dagen na ontvangst van de bestelling) schriftelijk kenbaar te maken aan de leverancier. 'Werken aan...' neemt dan zo spoedig mogelijk contact met de klant op om de klacht af te handelen.
13.2 Het produceren van het lesmateriaal van ‘Werken aan…’ is maatwerk. 'Werken aan...'  hanteert geen voorraden. Het retourneren van verkeerd bestelde producten is helaas niet mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om, vóóarafgaand aan de definitieve bestelling te controleren of:
- de juiste producten worden besteld
- het lesmateriaal in het juiste niveau wordt besteld
- het lesmateriaal in de juiste aantallen worden besteld

 


 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw Powered by CCV Shop webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

 

Momenteel zijn wij druk bezig om ervoor te zorgen dat alle scholen het lesmateriaal voor het aankomende schooljaar weer netjes op tijd ontvangen. 
Wij vragen u daarom vriendelijk om rekening te houden met onze aangepaste levertijden.